SLUŽBE

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Zdravstvena zaštita i zdravstvene usluge pružaju se kroz slijedeće organizacijske jedinice u okviru registrirane djelatnosti:

 • služba opće medicine i medicine rada
 • služba obiteljske/porodične medicine
 • služba za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina
 • služba za zdravstvenu zaštitu školske djece
 • služba hitne medicinske pomoći
 • služba pneumoftiziološke zaštite
 • služba higijensko-epidemiološke zaštite
 • služba zdravstvene zaštite žena
 • služba stomatološke zdravstvene zaštite
 • služba za patronažu
 • služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
 • laboratorijska služba

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita prema Dokumentacijskoj osnovi i Ugovorima o financiranju zdravstvene zaštite od Zavoda za zdravstveno osiguranje pruža se kroz slijedeće djelatnosti:

 • Interna medicina 3 x tjedno
 • Kirurgija             3  x tjedno
 • Neuropsihijatrija 3 x tjedno

U pružanju usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pored naših specijalista angažirani su i liječnici specijalisti iz drugih ustanova.© 2020 DOM ZDRAVLJA – Novi Travnik